Hướng dẫn chia sẻ video youtube mới lên page

Hướng dẫn chia sẻ video youtube mới lên page

5/13/2019 10:11:28 AM
HƯỚNG DẪN CHIA SẺ VIDEO YOUTUBE MỚI LÊN PAGE - FANPAGE24H.COM
 
Fanpage24h hỗ trợ bạn thiết lập chia sẻ các video youtube bạn muốn từ danh sách video youtube lên các page bạn đang quản trị trên facebook.
Fanpage24h > Lấy bài về page > Thêm thiết lập chia sẻ video youtube
 

Bước 1: Thêm tài khoản facebook và page facebook muốn chia sẻ các video youtube lấy được
 • Click “Thêm tài khoản facebook và page facebook” để thêm tài khoản facebook và page facebook bạn đang quản trị
 

 
Thêm tài khoản facebook:
 • Thêm tài khoản FB bằng cookie: Nhập cookie facebook
 • Thêm tài khoản FB bằng token: Nhập token facebook hoặc định dạng UID|Name|Cookie|Token
 • Click “Thêm”
 • Hướng dẫn lấy Cookie | Hướng dẫn lấy Token: Click để nhận hướng dẫn lấy cookie facebook, token facebook để thêm tài khoản
 

 
Danh sách tài khoản facebook và page quản trị trên facebook đã thêm thành công:
 

 
Bước 2: Thiết lập chia sẻ video youtube
Click “Thiết lập chia sẻ video youtube” để thiết lập chia sẻ các video youtube quét được về đăng lên các page bạn đang quản trị trên facebook.
 

 
Tab “Thêm thiết lập chia sẻ video youtube”:
 • Fanpage muốn lấy bài về: Click để lựa chọn fanpage sẽ đăng các video youtube đã quét và lấy được từ youtube.
 • Click “+”: Click để thêm fanpage khác muốn chia sẻ các video youtube lấy được.
 

 
 • Lấy bài từ page, profile: Nhập link danh sách video youtube muốn quét và lấy video về chia sẻ.
 • Số bài muốn lấy: Chọn số lượng video muốn lấy về chia sẻ.
 • Delays giữa 2 lần liên tiếp: Chọn thời gian delays giữa 2 lần liên tiếp lấy video và chia sẻ lên page (h)
 • Hoặc hẹn giờ lấy: Chọn thời gian muốn hẹn giờ lấy video về và chia sẻ
Click “Thêm” để thêm thành công thời gian được hẹn giờ lấy video về chia sẻ
Ví dụ: Bạn hẹn 14:16 phút thì đến 14h16p; phần mềm sẽ quét video mới nhất trong danh sách video youtube và chia sẻ lên page quản trị
 

 
 • Thêm vào cuối nội dung: Nhập nội dung bạn muốn thêm vào cuối bài chia sẻ video youtube.
 • Thay đổi nội dung: Nhập nội dung muốn thay thế cho nội dung của video quét được.
 • Thêm: Click để hoàn thành thiết lập chia sẻ video youtube lên page.
 

 
Thiết lập chia sẻ video youtube lên page thành công:
 

 
 

💬