Hướng dẫn tạo sản phẩm và quản lý Fanpage24h

Hướng dẫn tạo sản phẩm và quản lý Fanpage24h

5/24/2019 2:41:34 PM
HƯỚNG DẪN TẠO SẢN PHẨM VÀ QUẢN LÝ TRÊN FANPAGE24H
 
Fanpage24h hỗ trợ bạn tạo và thêm sản phẩm bạn muốn quản lý trên fanpage 24h.
 

Truy cập vào trang: https://fanpage24h.com/ManagerOrder/
“Quản lý sản phẩm”: Click để thêm các sản phẩm mới mà bạn muốn quản lý
 

 
 Quản lý sản phẩm
“Thêm”: Click để thêm sản phẩm muốn quản lý
 

 
Thêm và sửa sản phẩm: Nhập các thông tin cho sản phẩm
  • Tên sản phẩm
  • Giá
  • Cân nặng
  • Số lượng kho
  • SKU
  • “Thêm” – Click để hoàn thành thiêt lập: thêm thành công sản phẩm bạn muốn quản lý
 

 
Sản phẩm được thêm thành công trong danh sách sản phẩm muốn quản lý
 

 
 

💬