Kiến thức

  • Cách ẩn toàn bộ comment trên page

    6/27/2019 3:33:16 PM
    Ẩn comment là phương pháp hỗ trợ bạn ẩn toàn bộ các comment trên page mà bạn đang quản lý. Ẩn comment sẽ giúp bạn tránh được tình trạng người khác lấy được thông tin khách hàng của bạn hay chính xác là cướp khách của bạn.

💬