Tạo đơn hàng trên phần chat của Profile và phần chat của Page

Tạo đơn hàng trên phần chat của Profile và phần chat của Page

5/24/2019 3:11:23 PM
TẠO ĐƠN HÀNG TRÊN PHẦN CHAT CỦA PROFILE VÀ PHẦN CHAT CỦA PAGE
Fanpage24h hỗ trợ bạn tạo các đơn hàng trong phần chat của profile hay của page; giúp bạn quản lý được các đơn hàng và khách hàng dễ dàng hơn.
 

Truy cập trang: https://fanpage24h.com/
Đăng nhập qua Google: Click để tiến hành login tài khoản google vào trong fanpage24h
 

 
Truy cập vào trang: https://www.facebook.com/messages/
Chọn tài khoản khách hàng muốn tạo đơn hàng trong tab chat
 
Tạo đơn hàng: Click để tạo đơn hàng cho khách hàng
  • Trong tab chat trên Fanpage:
 

 
  • Trong tab chat trên profile:
 

 
Thiết lập đơn hàng:
  • Nhập các thông tin của khách hàng: Nhập tên, số điện thoại, địa chỉ, ghi chú
  • Nhập thông tin về sản phẩm: Chọn sản phẩm, chọn số lượng
  • Thêm: Click để thêm thành công đơn hàng
Mỗi một đơn hàng được thiết lập, bạn có thể chọn nhiều sản phẩm cho đơn hàng này.
 

 
  • Đơn hàng được tạo thành công
  • Tạo đơn hàng mới: Click để tạo đơn hàng mới (nếu muốn)
 

 
Quản lý đơn hàng: Quản lý đơn hàng trên tin nhắn facebook
Đơn hàng được thêm thành công:
 

 
  • Export excel đơn mới: Click để export danh sách đơn hàng mới ra file excel trên máy tính của bạn.
  • Đơn mới > Đã xử lý: Click để chuyển toàn bộ các đơn mới sang dạng đơn đã xử lý
  • Đã xử lý > Đã gửi hàng: Click để chuyển các đơn hàng đã xử lý sang thành đơn hàng đã gửi
 

💬